<bgcolor="black"<
  

Des Duivels . Info

 
 

Satanisme is een religie, een filosofie, een levensstijl.

Het is niet slechts één van deze aspecten die een satanist maakt tot wat hij (zij) is, maar het geheel ervan. Het satanisme werd gecodificeerd door Dr. Anton Szandor LaVey, in zijn boek “The Satanic Bible” uit 1969.

 

Religie

Satanisme behelst een verheerlijking van het zelf. Liever dan op de knieën gaan voor een door de mens bedachte externe godheid, kiest de satanist zichzelf als god, en leidt hij zijn leven in dienst van zichzelf.

Anders dan in bijvoorbeeld boeddhisme, waar het bestaan van een Ego ontkend wordt, erkent het satanisme dat de mens wel degelijk een Ego heeft, en maakt daar juist gebruik van om genot uit het leven te halen.

Satanisten zijn atheïsten in de zin dat ze geen externe godheid aanbidden, maar correcter nog zijn het, zoals Hogepriester Peter Gilmore het in meerdere interviews reeds stelde, “ik-theïsten” die geen hogere god dan zichzelf erkennen. Dat houdt niet in dat de satanist zichzelf als almachtig ziet, maar gewoon dat hij zichzelf centraal plaatst in zijn leven.

Tot het bestaan van zulks onomstotelijk bewezen zou zijn, houdt het satanisme geen rekening met enig “leven na de dood”. We leven hier en nu, en hier en nu is dus de enige mogelijkheid om het beste van het leven te maken.

Satanisme kent rituelen, maar het is aan iedere satanist om voor zichzelf te beslissen in welke mate of hoe frequent rituelen een plaats krijgen in zijn leven. De Church of Satan organiseert maar heel zelden ceremonies voor haar leden, daar men niet wil dat men teveel naar de Kerk gaat kijken voor entertainment. Wie dat wil kan echter, alleen of in groep, zelf rituelen uitvoeren, en het satanisme maakt daarin onderscheid tussen twee types rituelen: ceremonies en magische rituelen.

Een ceremonie is een viering, het markeren in de tijd van een belangrijke gebeurtenis, en/of een bevestigen van een gemeenschappelijke band tussen de deelnemers. Het is doorgaans eerder een sociale gebeurtenis dan een poging zijn wil te laten manifesteren in de wereld.

Een ritueel is een magische werking met een specifiek doel voor ogen, een poging om ongeziene krachten te gebruiken om de realiteit te wijzigen in overeenstemming met de wensen van de magiër. Dit type ritueel is in de eerste plaats een psychodrama, een komaf maken met hinderlijke obsessies en neurosen. Dit door middel van een ritueel doen laat een indruk na op het onderbewuste die precies kan helpen om gebeurde zaken te verwerken, of om een nieuwe wending aan het leven te geven.
En als na het ritueel bepaalde gebeurtenissen in de wereld ervoor zorgen dat de wensen van de satanist vlotter tot vervulling komen, dan is dat alleen maar mooi meegenomen...

Dr. LaVey definieerde magie als volgt: “Magic is the change in situations or events in accordance with one’s will, which would, using normally accepted methods, be unchangeable.” Oftewel: “Magie is het wijzigen van situaties of gebeurtenissen in overeenstemming met de wil, die, door het gebruiken van algemeen aanvaarde methoden, onveranderbaar zouden zijn.”

Naast een groot deel van “The Satanic Bible”, heeft Dr. LaVey ook twee boeken geschreven waarin hij zijn visie op magie en rituelen verder verduidelijkte: “The Satanic Rituals” en “The Satanic Witch”. Hij schreef ook talrijke essays over het onderwerp, die grotendeels gepubliceerd werden in “The Devil’s Notebook”, “Satan Speaks!”, en het tijdschrijft van de Church of Satan, “The Cloven Hoof”.

Satanisme is een niet-spirituele religie die de mens neemt zoals hij is, en geen hoger doel nodig heeft of verzint om op verantwoorde wijze te genieten van de geneugten van het vlees.

 

Filosofie

Satanisme plaatst het individu centraal in de wereld. Het is een gezond egoïsme, dat ieder de ruimte geeft zich persoonlijk te ontwikkelen. Tegelijk wordt ook erkend dat niet iedereen op dezelfde manier zal ontwikkelen of een even vervuld en waardevol leven zal leiden. Iedere satanist heeft zijn eigen levensstijl, eigen interesses en passies, die niet door een boek of de Church of Satan opgelegd worden; maar bij alle satanisten zijn wel dezelfde basis en dezelfde waarden aanwezig die hen als satanist kenmerken.

Satanisme is een filosofie van stratificatie. Niet iedereen is gelijk, en het zou absurd zijn te denken dat dat wel zo is. Niet iedereen kan evengoed schrijven, componeren, hardlopen, kinderen opvoeden, enzoverder. Niet iedereen wordt met dezelfde capaciteiten geboren, maar de satanist zal wel zijn best doen om zijn eigen capaciteiten ten volle te benutten en zo goed mogelijk te ontwikkelen, om het onderste uit de kan van het leven te kunnen halen.

Een ander punt in het satanisme, is dat men geen satanist kan worden – satanisten worden geboren, niet gemaakt.
Zonder twijfel is het wel zo dat iemand in meer of mindere mate satanische eigenschappen kan hebben, maar algemeen wordt aangenomen dat een satanist zichzelf helemaal herkent in “The Satanic Bible” en de andere schrijfsels van Dr. LaVey en leden van de CoS Hiërarchie.
Men kan het satanist-zijn niet “faken”. Het is een instelling, een levenshouding die men heeft, of niet.
Het is dus meteen ook onmogelijk zich te bekeren tot het satanisme. Een satanist is wie zich herkent in The Satanic Bible, niet wie probeert zijn leven in te richten in overeenstemming met de ideeën in dat boek.

De persoonlijke ruimte en vrijheid respecterend, zal noch de Church of Satan, noch de individuele satanist, de satanische levensvisie aan iemand proberen opleggen. Men kiest er persoonlijk voor het etiket “satanist” op te nemen, of niet. Tevens, zoals eerder vermeld, zou het zinloos zijn iemand tot het satanisme te proberen overtuigen - men identificeert zich er immers spontaan mee, of niet.

Om dezelfde reden hebben satanisten doorgaans weinig geduld met zij die hun eigen religie of levenswijze wél proberen op te leggen aan anderen. Persoonlijke vrijheid is belangrijk in het satanisme, dus voor bekeringsdrang heeft men weinig tolerantie, of het nu om bekering tot een religie, filosofie, of politiek gedachtengoed gaat.

In lijn met deze filosofie van persoonlijke vrijheid, ligt ook de persoonlijke verantwoordelijkheid. Het satanisme houdt ieder individu verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en heeft als één van zijn stelregels dan ook “verantwoordelijkheid aan de verantwoordelijken”.

Satanisme is een rationele, van het leven houdende filosofie. Maar het is geen strict “koude” rationele filosofie, er is ruim de plaats voor passies en intens genieten van het leven.

 

Levensstijl

Dr. LaVey benadrukte dat het satanisme een levensstijl is. Men kan het als satanist niet slechts intellectueel of emotioneel eens zijn met het satanisme, men past het ook toe in het dagelijkse leven. Het is niet enkel een denkwijze, maar tevens een persoonlijke esthetiek, een levenswijze – men is satanist in daad, niet enkel in woord of gedachte.

Het satanisme was en is bijvoorbeeld één van de weinige religies waarin persoonlijke seksuele voorkeur gestimuleerd wordt, vooropgesteld dat alles gebeurt met volwassen wederzijdse instemming. Of iemand nu heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel, sadomasochist of zelfs aseksueel is, het satanisme aanvaardt niet alleen dat niet iedereen gelijk geaard is, maar is er zelfs voorstander van dat ieder individu de eigen fetishen en seksuele voorkeuren verkent en ervan geniet - met dien verstande dat, zoals ook elders op deze site vermeld, de Church of Satan geen crimineel gedrag van haar leden tolereert, en verantwoordelijkheid door satanisten hoog in het vaandel gedragen wordt. Om expliciet te zijn: kinderen en dieren kunnen geen volwassen, geïnformeerde instemming geven, en dient men dus seksueel met rust te laten.

 

Politiek

De Church of Satan neemt geen politieke stelling in. Individuele satanisten beslaan zowat het hele spectrum tussen links en rechts. Gezien de individualistische aard van satanisten, bepaalt ieder voor zich welke politieke partij hem of haar het beste vertegenwoordigt.

 

Inkom - Religie/Filosofie- Origine- Humor- Bronnen - Lidmaatschap - Contacteer - Links
© Des Duivels . Info

 

Alle teksten, tenzij anders vermeld, zijn © Reverend Ænigma.
Het Baphomet symbool is © Church of Satan, en wordt gebruikt met vriendelijke toestemming.